Ernstige dyslexie (ED)

Ernstige dyslexie (ED)2024-06-06T11:26:14+02:00

Specialistische (vergoede) dyslexiezorg aan kinderen

Goed kunnen lezen brengt je verder! Kinderen krijgen hierdoor meer bronnen ter beschikking die hun interesses voeden en kennis geven, maar wat als lezen niet lukt? Scholen hebben, in samenspraak met ouders, de mogelijkheid om naast specifieke lees- en spellingondersteuning ook een beroep te doen op specialistische zorg.

Routekaart

Op de routekaart dyslexie vinden jullie de stappen die school en ouders nemen om een aanvraag te kunnen doen. Samen met de trajectbegeleider dyslexie vanuit het SWV (Jaap Schilder) wordt de aanvraag een vervolg gegeven.

Welke zorgaanbieder past bij mij?

Op de lijst van aanbieders vind je een overzicht van door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders die onderzoek naar dyslexie kunnen doen en een advies geven. Al deze zorgaanbieders zijn aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut dyslexie en hebben de mogelijkheid om behandeltrajecten te organiseren. Hieruit kun je een keuze maken.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik informatie vinden over de verschillende aanvraagprocedures voor een onderzoek naar dyslexie?2023-10-30T10:31:06+01:00

Jaap Schilder is binnen het SWV werkzaam als traject begeleider dyslexie. Voor specifieke vragen kan een consult worden aangevraagd. Hij is tevens poortwachter dyslexie en verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvragen voor de ED-trajecten.

Jaap is bereikbaar via j.schilder@swvwaterland.nl of via 06-20975702.

Wordt de diagnostiek bij leerlingen op de basisschool wel vergoed als een leerling eind groep 7 of begin groep 8 toch een mildere vorm van dyslexie lijkt te hebben ontwikkeld? Eerst was er toch een regeling vanuit het SWV?2024-02-27T12:15:29+01:00

Leerlingen die niet noodzakelijkerwijs eerder in aanmerking zijn gekomen voor een dyslexieonderzoek maar met vermoeden van dyslexie deelnemen aan het drempelonderzoek en capaciteitenonderzoek dat op de eigen school plaatsvindt (onderdeel van procedure Waterlandse overstap).Vervolgens is een aanvullend een lees- en spellingonderzoek nodig: maximaal 5 uur.

Als onderstaande voorwaarden zijn voldaan worden de kosten door de gezamenlijke samenwerkingsverbanden gedekt. In alle andere gevallen worden de kosten door de desbetreffende scholen c.q. besturen gedragen.

Voorwaarden voor aanvraag:
Er is sprake van ernstige lees- en/of spellingproblemen(laagste 10% : E of V-score).
Indien er sprake is van een (laag)gemiddelde leesscore en een (zeer) zwakke spellingscore is het beeld niet gebruikelijk voor dyslexie. Het discrepantiecriterium(verschil tussen lees- en spellingvaardigheid en IQ -leerpotentieel en/of VWO perspectief-) wordt niet meegenomen in de diagnose van dyslexie.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvullend lees- en spellingonderzoek heeft er gedurende een periode van 2 keer 10-12 weken intensieve ondersteuning op niveau 3 plaatsgevonden.
School dient dit middels actuele handelingsplannen en/of leesdossier te kunnen motiveren.

Wordt de diagnostiek bij leerlingen op de basisschool wel vergoed als een leerling tijdens het onderzoek niet ernstige dyslexie blijkt te hebben?2023-10-30T10:22:00+01:00

Ja. Diagnostiek voor dyslexie wordt vergoed als voldaan is aan de voorwaarden voor de doorverwijzing vanuit het onderwijs volgens de Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg. Als vervolgens uit de diagnostiek blijkt dat er geen sprake is van Ernstige Dyslexie, dan wordt wel de diagnostiek vergoed, maar niet de behandeling.

De regeling kent twee belangrijke beslismomenten voor de vergoeding. Het eerste beslismoment is wanneer de diagnosticus beoordeelt of het leerlingdossier van de school het vermoeden van ernstige dyslexie voldoende onderbouwt. Als dit het geval is, kan vergoede diagnostiek plaatsvinden. Het tweede beslismoment is als vervolgens uit de diagnostiek blijkt dat er sprake is van Ernstige Dyslexie. Als dat het geval is, kan een ED-behandelindicatie afgegeven worden en kan ook vergoede behandeling plaatsvinden.

Ga naar de bovenkant