Richtlijnen leerlingdossier aanvraag Ernstige Dyslexie (ED)

Laatst bewerkt op: 11 mei 2023

Per 1 januari 2022 zijn de richtlijnen voor een leerlingsdossier aanvraag diagnostiek en behandeling vastgelegd in het protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (P.D.B.B 3.0). Het leerlingdossier waarin de signalering en de gestapelde ondersteuning wordt beschreven, is de voorwaarde voor de toewijzing van hulp/zorg vanuit de vergoedingsregeling(ED). Het protocol is geldend voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool (groep 3 t/m 8).

PDDB 3.0 en Brede Vakinhoudelijke Richtlijnen Dyslexie.

Bovenstaande links voorzien in diverse bronnen waarin aanbevelingen voor het signaleringsproces, preventie en de verschillende vormen van ondersteuning.

Welke veranderingen zijn er geldend in het P.D.D.B 3.0? De videopresentatie legt uit.

Duurzame verbetertrajecten van het lezen en het onderwijs
 • BOUW1 Juli 2021 heeft het SWV Waterland het contract voor het programma BOUW voor de duur van 5 jaar verlengd. Dit preventieve interventieprogramma biedt scholen de mogelijkheid om na vroege signalering direct adequate leesondersteuning te bieden bij beginnende geletterdheid en het leren lezen. BOUW wordt voor alle scholen door het SWV Waterland gefaciliteerd. Het programma heeft zich doorontwikkeld en heeft een vaste positie in de leesondersteuning (bedoeld voor de groepen 2 t/m 4) op alle scholen verworven.
  Meer informatie: BOUW
 • Tweejaarlijkse leespeilingOm de kwaliteit van het leesonderwijs te kunnen monitoren worden tweejaarlijks de leesresultaten van de scholen opgevraagd. Deze kunnen worden vergeleken met de landelijke data. Het is een effectmeting gekoppeld aan de interventie BOUW. De eerste resultaten zijn bij de voorgaande peiling (2019) zichtbaar geworden. De peiling van 2021 kan deze progressie bevestigen. Verslag: leesopbrengsten en ontwikkelingen technisch lezen en dyslexie.

  De analyse van de peiling 2021 (worden wanneer beschikbaar gekoppeld). Hierin ook kwantitatieve cijfers aangaande dyslexieverklaringen in het SWV Waterland.

 • Trajectbegeleider en Poortwachter dyslexieHet SWV Waterland voorziet in een trajectbegeleider dyslexie in de persoon van Jaap Schilder. Hij is gespecialiseerd om vragen met betrekking tot de specifieke ondersteuningsbehoefte lezen en spelling te beantwoorden. Tevens kan hij begeleiden bij de opbouw van de handelingsplannen in geval van interventies op ondersteuningsniveau 3.

  Het is mogelijk om consultaties aan te vragen om zo enerzijds casus te bespreken of anderzijds op schoolniveau mee te denken over duurzame verbetertrajecten lezen en spellen.

  In de hoedanigheid van poortwachter is hij aanspreekpunt voor de vergoedingsregeling ED. Nadat hij de aanvraag (lees: leerlingdossier) heeft getoetst op volledigheid zal hij een advies afgeven. Dit kan negatief of positief zijn. In het eerste geval zal hij adviseren om de ondersteuning te intensiveren en terugverwijzen naar school. Bij een positief advies zal hij in contact treden met ouders en doorverwijzen naar één van de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders.

  De poortwachter verleent niet het recht tot begeleiding c.q. behandeling. Deze taak ligt bij de zorgaanbieder en is in de jeugdwet vastgelegd.

 • Routekaart Ernstige Dyslexie (ED)De routekaart is een schematisch overzicht waarin stapsgewijs de achtereenvolgende handelingen staan die worden uitgevoerd (van signalering van leesproblemen tot en met doorverwijzing naar ED-zorg). Tevens geeft het voor scholen in overleg met ouders inzicht in het gehele verloop van het proces.

  Hierdoor kunnen het SWV Waterland en de gemeente met behulp van een procesbeschrijving gemakkelijker en gerichter communiceren over de wijze waarop het proces/de route moet worden doorlopen, uitgevoerd, beheerst en eventueel verbeterd.

  Ook wordt inzichtelijk waar momenten zijn gedurende het proces-/routeverloop waarop het misschien fout kan gaan (‘kritische momenten’); over die momenten maakt men dan specifieke afspraken. De op de routekaart aangegeven doorlooptijden zijn een indicatie van de duur van de verschillende stappen in het ED-traject.

 • Vergoeding aanvullend Dyslexie onderzoek ten behoeve van leerlingen groep 8De vergoedingsregeling vanuit het SWV Waterlnad zal komen te vervallen. Vanuit de evaluatiegroep Waterlandse Overstap zal op korte termijn aan besturen worden geïnformeerd hoe de route m.b.t aanvragen voor dyslexie in groep 8 zal verlopen.

Alle aanvraagformulieren vind je in de downloads.

Vragen?

Voor vragen is Jaap Schilder te bereiken op 06 53658244/ j.schilder@swvwaterland.nl en anders via het SWV Waterland op 0299 783483/ info@swvwaterland.nl.

Links

www.stichtingdyslexienederland.nl
www.masterplandyslexie.nl
www.expertisecentrumnederlands.nl
www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl