Taken SWV

Het SWV heeft de volgende taken:
  • Het vaststellen van een ondersteuningsplan.
  • Het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen binnen het SWV.
  • Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het SO of SBO, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.
  • Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school binnen het SWV waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.
Alle scholen voor primair onderwijs (basisonderwijs) uit de regio Waterland maken deel uit van het SWV. Uitzondering is de Alexander Roozendaalschool die onderdeel uit maakt van het huidige cluster 2 en waarvoor een apart wettelijk regiem geldt. De regiogrens van het SWV is via een ministeriële regeling vastgesteld en valt samen met de gemeenten Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam-Volendam (waaronder Zeevang) en Waterland. In dezelfde regio is een vergelijkbaar Samenwerkingsverband gevormd voor het Voortgezet Onderwijs.
Het Samenwerkingsverband passend onderwijs Waterland (2706) heeft volgens de wetswijzigingen passend onderwijs de plicht om:
"Een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen zodanig te organiseren dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Iedere leerling moet een passende plek op een van onze scholen geboden worden".

Of anders gezegd: zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod!

Het SWV heeft bij de start op 1 augustus 2014 de beschikking gekregen over alle middelen voor de lichte ondersteuning (voorheen Weer samen naar school/ WSNS) en voor een gedeelte de middelen voor de zware ondersteuning (voorheen bekostiging speciaal onderwijs (SO) en leerling-gebonden financiering (lgf) om de bovenstaande doelstelling te verwezenlijken.

Daarnaast krijgt het SWV een grote mate van beleidsvrijheid om het onderwijs aan leerlingen in te richten. Het ondersteuningsplan beschrijft de wijze waarop het SWV zorgt voor een inhoudelijk sterk onderwijsaanbod, voor sterke voorzieningen, een transparante inzet van middelen dicht op de werkvloer en zonder onnodige bureaucratie.

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland