Samenwerken vanuit een gezamenlijke visie

Het Samenwerkingsverband Waterland PO (SWV) is onafhankelijk en verantwoordelijk voor een dekkend aanbod voor passend onderwijs. Om tot een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning te komen, is samenwerking vanuit een gezamenlijke visie noodzakelijk.

We ondersteunen school en ouders zodanig dat leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen en met optimale prestaties uit het onderwijs komen, eventueel met extra ondersteuning.

De taken die voortvloeien uit onze missie

Privacy

Het SWV gebruikt persoonsgegevens van leerlingen (en ouders) om haar (wettelijke) taken goed te kunnen uitvoeren. Iedereen heeft recht op privacy en daarom vinden wij de bescherming van persoonsgegevens van alle betrokkenen heel belangrijk. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming en de wet passend onderwijs (artikel 18a lid 13 WPO en artikel 17a WVO) wordt de bescherming en gebruik van persoonsgegevens van leerlingen geregeld.

Het SWV ontvangt deze gegevens van de school die een leerling aanmeldt in het kader van een verzoek om extra ondersteuning (voor het toekennen van een ondersteuningsarrangement, voor advies inzake extra ondersteuning of voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal (basis)onderwijs). Dit kan een ingeschreven dan wel een aangemelde leerling zijn. Zie voor meer informatie het Privacyreglement SWV Waterland.

Heeft u vragen of opmerkingen over privacy, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via fg@privacyopschool.nl.