boot 2 tbv website

Het BOOT is in het Samenwerkingsverband het platform waar scholen en ouders terecht kunnen met hun hulp- en ondersteuningsvragen.
Het BOOT maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband en bestaat uit de volgende aangesloten partners:

- Samenwerkingsverband Waterland

- Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW)

- G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Zijn er specifieke vragen over een dossier t.b.v. extra ondersteuning of plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs, neem dan contact op met onderstaande contactpersonen.
 • Didi Spruijt
 • Peter Luiken
 • Marga Sijtsma

Mevrouw Yvonne Maessen is de coördinator van het BOOT en voorzitter van het Multi Disciplinair Overleg (M.D.O).
Zij coördineert de werkzaamheden en met haar moet contact opgenomen worden bij een crisismelding en als het kind thuis zit of dreigt te komen zitten.
Voor een aanmelding bij het BOOT kunnen de formulieren gebruikt worden die op de website staan. Daarnaast zijn schooleigen documenten (groeidocument/OPP) noodzakelijk om tot een goede afweging te kunnen komen.

Gebruik voor een Cluster 1 (blind en/of slechtziend) en Cluster 2 (doof, slechthorend en ernstige spraaktaalproblematiek -TOS) aanvraag altijd de daartoe bestemde formulieren onder formulieren

Bij aanmelding bij het BOOT zijn altijd noodzakelijk:
 • Aanmeldingsformulier van de ouders;
 • Schoolformulier, inclusief een overzicht van recente didactische informatie;
 • Verslag Ondersteuningsteambespreking.

Voor zover aanwezig en relevant gezien de hulpvraag:

 • (Test)gegevens externe instellingen, bijv. logopedie;
 • Informatie vanuit hulpverlening;
 • Recente handelingsplannen en of OPP met evaluatiegegevens;
 • Verslag ambulante begeleiding SO of SBO.

Bij een heraanmelding binnen hetzelfde schooljaar of een nieuw schooljaar:

 • Nieuw aanmeldingsformulier ouders;
 • Een aangevuld groeidocument van de school.

Tip: let op de ondertekening van de formulieren en bij voorkeur ouderformulier, schoolformulier en overige gegevens gezamenlijk insturen!


Overzicht van de taken van het BOOT

- Consultatieve- en adviestaak
Basisscholen en hulpverleners, maar ook ouders, schoolbesturen en andere instellingen kunnen voor consultatie over te volgen trajecten contact opnemen met de bovengenoemde contactpersonen. Ook voor onderwijs-ondersteuningsvragen kan men hier terecht.

- Onderzoekstaak
Centraal staat hier de vraag: "Welke hulp heeft dit kind nodig?" Het kind en de omgeving worden hierbij in ogenschouw genomen. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, kan hiervoor in veel gevallen naast het door het basisonderwijs (of andere instelling) aangeleverd onderwijskundig rapport, nader diagnostisch onderzoek vereist zijn.

- Adviserende taak
Op basis van de aangeleverde en door aangestuurd onderzoek verkregen gegevens wordt een hulpvraag geformuleerd. Op basis van deze hulpvraag wordt een advies opgesteld over hoe de hulpverlening, begeleiding en ondersteuning er uit moeten zien, rekening houdend met de beschikbare hulpverleningsmogelijkheden binnen de regio. Dit advies wordt vertaald in een eerste aanzet tot handelen.

- Trajectbegeleiding
Het BOOT tracht de diverse hulpverleningstrajecten op elkaar af te stemmen zodat een efficiënte inzet van hulpverleningsmogelijkheden gerealiseerd kan worden. Hiervoor worden nauwe contacten onderhouden met alle hulpverleningsinstellingen in de regio. Onder trajectbegeleiding wordt ook verstaan de begeleiding vanaf het moment van aanmelding tot het moment van uitvoering van het advies.

Het accent van de trajectbegeleiding ligt op de begeleidingsmogelijkheden binnen de regio en wordt, vanwege kostenbeheersing, zo compact mogelijk gehouden. Adviezen kunnen echter meer inhouden dan hulp door een onderwijsvoorziening. Hierbij kan gedacht worden aan instellingen (bijv. Lucertis of MKD), SO-scholen buiten het Samenwerkingsverband en jeugdhulpverlening.

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland