Ondersteuningsplanraad (OPR)

Het verslag van de laatste OPR vergadering.

In de afgelopen periode zijn de verschillende documenten m.b.t. de OPR doorgelicht en opnieuw vastgesteld. 
Bijgaand een overzicht.

Activiteitenplan

Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschapsstatuut

Reglement OPR

Ouders hebben op twee manieren inspraak op de wijze waarop het Samenwerkingsverband is vormgegeven:

  1. Via het adviesrecht dat de medezeggenschapsraad van een individuele school heeft op het schoolondersteuningsprofiel;
  2. Via instemmingsrecht in de ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband.
In de wetgeving passend onderwijs is opgenomen dat ieder Samenwerkingsverband een OPR moet oprichten. In de wet is geregeld dat het ondersteuningsplan ten minste één keer in de vier jaar opnieuw moet worden vastgesteld of al dan niet gewijzigd en de instemming moet hebben van de OPR. Dit betekent echter niet dat de OPR maar één keer in de vier jaar bijeen hoeft te komen. Hoewel dat niet staat omschreven in de wet, heeft de OPR wel degelijk een belangrijke rol in die tussenliggende periode. Het is aan de OPR om met een kritische blik naar het ondersteuningsplan te blijven kijken en de uitvoering daarvan te volgen.

Het Samenwerkingsverband wil minimaal twee maal per jaar met de ondersteuningsplanraad bijeen komen, waarin in ieder geval evaluatie, jaarplanning en begroting aan bod komen. Op deze wijze blijft de ondersteuningsplanraad op de hoogte van de ontwikkelingen in het Samenwerkingsverband en zijn zij in staat om het bestuur te adviseren over gewenste ontwikkelpunten. De OPR kan zelf gebruikmaken van het initiatiefrecht, zoals omschreven in artikel 6 van de WMS. Dit betekent dat de OPR onder andere voorstellen kan doen aan het bestuur van het samenwerkingsverband.

De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsorganen van de scholen en wel zo dat het aantal leden voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel bestaat.

Voor ons Samenwerkingsverband betekent dat de OPR bestaat uit zes leden:
OPSPOOR:  ouder  mevr. A. Koenen-Brevé 
SKOV: ouder dhr. K. Kwakman
SKOV: leerkracht  mevr. M. Tol
CPOW: leerkracht  mevr. N. Timmerman
IHUB: leerkracht dhr. L. Ploeger
1 Pitters: leerkracht mevr. S. Stegers

De OPR kent twee adviserende leden die een kwaliteitszetel S(B)O bezetten; 
Mevr. A. Poppelier van Het Tangram namens het SBO.
Vacature van de Bets Frijlingschool namens het SO.
Ambtelijk Secretaris: dhr. R. de Groot.

Het bestuur van het Samenwerkingsverband heeft zorg gedragen voor een medezeggenschapsstatuut en een reglement vastgesteld voor de OPR. Statuut en reglement zijn in overeenstemming met de Wet op de Medezeggenschap op Scholen.

Het Samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs.

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland