Handreiking Ernstige en Enkelvoudige Dyslexie (E.E.D.)
De normen en voorwaarden voor toeleiding van leerlingen naar de vergoedingsregeling dyslexie zijn hier en daar wat aangepast.  De voorwaarden en normen zijn landelijk afgesproken! 

Deze handreiking geeft duidelijkheid.

Neem bij vragen of twijfel contact op met het SWV Waterland ( Jaap Schilder). Dat kan overbodig werk en teleurstellingen voorkomen.

VERSLAG LEZEN EN SPELLEN IN ONS SAMENWERKINGSVERBAND .

Vlot en vloeiend lezen en een goede spelling worden steeds belangrijker in onze samenleving. Het Samenwerkingsverband Waterland onderkent ook dit belang. Daarom wordt er geïnvesteerd in ondersteuning en middelen om goed leesonderwijs en goede leesresultaten te behalen en te behouden. 

In het tweejaarlijks verslag vindt u een actueel beeld geschetst over de leesresultaten in het SWV Waterland. Per school en leerjaar zijn de resultaten van het schooljaar 2016-2017 terug te vinden en daarnaast informatie over ondersteuning en scholing zoals die binnen het Samenwerkingsverband geboden wordt. Ook informatie over de Dyslexie verklaring bij de overstap tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

Verslag leesopbrengsten en ontwikkelingen technisch lezen en dyslexie 
 
ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN EN HET LEESONDERWIJS. 

 1. BOUW: Sinds januari 2017 heeft de SWV Waterland een contract voor de duur van 5 jaar afgesloten met Lexima voor het programma BOUW.  De kosten voor BOUW worden gedekt door het Samenwerkingsverband Waterland.

  BOUW is een programma om risicoleerlingen met leesproblemen/dyslexie in een heel vroegtijdig stadium te ondersteunen met BOUW. Met BOUW kan al gestart worden in groep 2. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het aantal risicoleerlingen lezen spectaculair daalt bij de groep leerlingen die met BOUW gewerkt heeft. Een groot voordeel van BOUW is dat de ondersteuning voor een groot deel gegeven kan worden door ouderejaars leerlingen en ouders. Voor meer informatie:
  https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw en https://www.lexima.nl/nieuws/lezen-met-bouw-filmpje                                                                                                            

 2. Schoolconsultaties:

  Regelmatig worden wij benaderd door scholen die ondersteuning op maat willen hebben. Vaak zijn dat scholen die doelgerichte vragen hebben als: "Wat heeft onze school met onze kinderen en onze leerkrachten nodig om tot goed leesonderwijs te komen?”
  We proberen daarom vraag gestuurde informatie, voorlichting en scholing te geven. Daarnaast is het ook mogelijk om individuele leerlingen te bespreken in een vorm van ambulante begeleiding. Zie ook op deze site onder ‘Ambulante Begeleiding Gespecialiseerd Onderwijs’).

 3. Vergoedingsregeling enkelvoudige ernstige dyslexie:

  Vanaf januari 2015 kunnen dossiers m.b.t. een aanvraag vergoede diagnosestelling / behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) aangeboden worden bij BOOT. Chruf van Kempen verzorgt dan de eerste screening. Hij verzorgt ook de ondersteuning bij aanmelding van dyslectische leerlingen voor vergoede diagnostiek en eventuele leesbehandelingen. Scholen kunnen hem hiervoor consulteren.
  De benodigde formulieren voor ouders en school staan onder de Tab: Formulieren.

 4. Vergoeding aanvullend Dyslexie onderzoek ten behoeve van leerlingen groep 8 (maart 2017):

  Leerlingen die niet in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling EED, kunnen soms wel dyslectisch zijn. Een onderzoek voor het verkrijgen van een verklaring behoort tot de mogelijkheden. Ook hier gelden voorwaarden. Zo moet de achterstand en de hardnekkigheid van het leesprobleem aangetoond worden. Het Samenwerkingsverband vergoedt de kosten die gemoeid zijn met een aanvullend dyslexieonderzoek, voor kinderen die de NIO hebben gedaan in groep 8. De kosten moeten eerst worden betaald aan de uitvoerder, waarna deze gedeclareerd kunnen worden bij het Samenwerkingsverband met een kopie van de factuur. Voor het aanvullend dyslexieonderzoek zijn een aantal gegevens noodzakelijk. Welke dat zijn, lees je hier


 5. Tweejaarlijkse inventarisatie van de leesopbrengsten: Om de verbetering van het leesonderwijs meetbaar te maken, vragen wij tweejaarlijks aan de scholen om hun leesresultaten aan ons door te geven. Het effect blijft gelukkig niet uit. Het Samenwerkingsverband scoort boven het landelijk gemiddelde. Bij elke meting blijken we steeds iets beter te scoren. Chruf van Kempen is niet alleen in het Samenwerkingsverband Waterland actief. In het verleden heeft hij geparticipeerd in het Masterplan Dyslexie. Momenteel denkt hij mee over de opzet van een nieuwe generatie AVI en DMT toetsen. Tevens is hij betrokken bij de totstandkoming van een goede monitoring voor leerlingen die recht hebben op de vergoede dyslexie zorg op landelijk niveau. 


Voor vragen is Jaap Schilder te bereiken via het Samenwerkingsverband. 

Contact per telefoon : 0299-783483 Nuttige sites:

Zie ook: toelichting vergoedingsregeling op
www.stichtingdyslexienederland.nl

www.masterplandyslexie.nl

www.expertisecentrumnederlands.nl

www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl 


 


Afdrukken