Ambulante Begeleiding

Op dit moment zijn te onderscheiden:
- Ambulante begeleidng vanuit het Speciaal Basis Onderwijs.
- Ambulante begeleiding vanuit het Speciaal Onderwijs (extra ondersteuning).
- Ondersteuning van het lezen en leesonderwijs (Chruf van Kempen).

Het beleid van het Samenwerkingsverband is vastgelegd in het Ondersteuningsplan.
Hierin worden de missie, visie, doelstellingen en activiteiten beschreven.
De missie luidt:

  • Leerlingen kansen bieden om zich optimaal en ononderbroken te ontwikkelen in hun eigen omgeving.
  • Leerlingen ondersteuning bieden bij hun ontwikkeling. Die ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk gegeven.
  • Ondersteuning is gericht op mogelijkheden van: deze leerling, bij deze leerkracht, in deze school, met deze ouders, in deze omgeving.
  • Meer uitgebreide informatie vindt u terug in het ondersteuningsplan.

De ondersteuningsstructuur is zodanig opgezet dat deze optimaal tegemoet komt aan de missie, visie en doelstellingen van het Samenwerkingsverband. Preventieve inzet vindt ook plaats door de inzet van de Ondersteuningsadviseur (OSA), trajectbegeleiders en Ambulante Begeleiders wilt u meer informatie neem dan contact op met de Coördinator van het Samenwerkingsverband.

Vanaf augustus 2014 zijn de ambulant begeleiders van voorheen REC 3 en 4 in dienst gekomen van het Samenwerkingsverband. Zij begeleiden de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Aanvragen lopen via het BOOT (Bovenschools Onafhankelijk Ondersteuing Team).

Het Samenwerkingsverband huurt bij de scholen voor speciaal basisonderwijs ook ambulante begeleiding in. Deze begeleiders kunnen door de scholen rechtstreeks benaderd worden!

AMBULANTE BEGELEIDING UIT HET SBO in het SWV WATERLAND.


In het kader van Passend Onderwijs kan ambulante begeleidingvanuit het Speciaal Basisonderwijs ingezet worden. Deze vorm van begeleiding is bestemd voor leerlingen van het reguliere Basisonderwijs die extra ondersteuning nodig hebben.

Wanneer kan Ambulante Begeleiding ingezet worden?
De basisschool maakt zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. In de klas en op school worden
maatregelen genomen om uw kind te begeleiden. School heeft gesprekken met u als
ouders maar kan behoefte hebben om een gesprek aan te vragen met een collega uit het SBO.

De ambulant begeleider komt op de school van uw kind en gaat een gesprek aan met de intern begeleider en/ of leerkracht. De ambulant begeleider is gesprekspartner en vraagbaak voor intern begeleider en leerkrachten.

Inhoud van de begeleiding

De ambulant begeleider gaat uit van de mogelijkheden van uw kind. Gegevens worden uitgewisseld en op een rij gezet. Er wordt een plan opgesteld. Soms kan het zijn dat er een observatie in de klas, door de ambulant begeleider gedaan wordt.

Als het plan uitgevoerd is op de basisschool, wordt het na enkele weken samen met de ambulant begeleider geëvalueerd. Eventuele vervolgstappen en adviezen worden met u besproken door de basisschool.

Het kan voorkomen dat er vanuit de begeleiding behoefte ontstaat om bijvoorbeeld verder onderzoek te doen.
Uw kind wordt in het ondersteuningsteam van de school besproken en er wordt een hulpvraag gedefinieerd.
De ambulant begeleider maakt een kort verslag van elk contact, dit wordt naar de basisschool gestuurd.
De intern begeleider is uw contact persoon.

U heeft als ouder/verzorger recht op inzage in het verslag.

Aanmelding Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding kan alleen ingezet worden met toestemming van u als ouders/verzorgers.

Aanmelding gebeurt op de volgende manier m.b.v. onderstaand formulier:

• Op aanvraag van de basisschool, via de intern begeleider.

• Geïndiceerd via het BOOT (Bovenschools Onafhankelijk Ondersteuing Team).
Aanvraag Ambulante begeleiding SBO

Vragen.
Het kan zijn dat u n.a.v. deze informatie vragen heeft over de ambulante begeleiding. U kunt informeren bij de intern begeleider van uw basisschool.

Verdeling van de Ambulante Begeleiders SBO over de scholen van het Samenwerkingsverband.

Ambulante begeleiding vanuit het SBO SWV Waterland
Brigitte Hinke
Chruf van Kempen
Els Wijnhorst
Els Wijnhorst
Jaap Schilder
Binnendijk
Akker - Dijk
Boemerang
Augustinus Blokwhere
Fuut
Baken
Carrousel
Fuik Kennedy Volendam
Gouwzee
Beatrix
Koempoelan
Hoeksteen t Kofschip
Havenrakkers
Blauwe Morgenster
Montessori Purmerend
Kawama Rietlanden
Blauwe Ster 
Bloeiende Perelaar
Prisma
Kraaiennest Spinmolen
Overhaal
Delta
Ranonkel
Marimba Springplank
Ploegschaar
Klimop
Trifolium
Montessori Landsmeer St. Jozef
Smidse
Lourdes
Waterlandschool
Nieuwe school St. Nicolaas
Verwondering
Meester Hayeschool
Wheermolen
Nieuwe Wereld St. Petrus
  Middelie
Willem Eggert
Oeboentoe Zuidwester
  Van Randwijk
Piramide Pierement  
  Sebastianus
  de Roos  
  Tilletje
  de Stap  
  Vlieger
  de Trimaran  
  Weidevogels
  Wagemaker  
  Wijdewormer
   
         

 

AMBULANTE BEGELEIDING SPECIAAL ONDERWIJS

De ambulante begeleiding vanuit het Speciaal Onderwijs (S.O) vond voorheen plaats op basis van een toegekende rugzak voor een leerling. Sinds Passend Onderwijs(2014) kan Ambulante Begeleiding aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband.

De volgende ambulant begeleiders zijn werkzaam voor het Samenwerkingsverband Waterland : Henny van der Graaf, Rina Schoen, Manon van der Meulen, Els Wijnhorst  en Jacqueline du Pont. Zij zijn specialist op het gebied van gedragsproblemen. Joke Idema werkt als specialist op het gebied van langdurig zieke kinderen, lichamelijk- en meervoudig gehandicapte kinderen.

Els Huigsloot werkt als specialist op het gebeid van onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen.   Zij geven ambulante begeleiding aan scholen die hun hulp inroepen. Die hulp zit in niveau 3. Dat betekent dat voordat die hulp ingeroepen kan worden, er in de school stappen gezet zijn. De procedure is als volgt:

  • De school vraagt een ambulant begeleider mee te denken over de ondersteuning van een kind.
  • Als blijkt dat structurele ambulante begeleiding gewenst is, vraagt de school de ambulante begeleiding aan via het aanvraagformulier. 
  • De school kan besluiten dat er naast de ambulante begeleiding ook extra ondersteuning is. Het is raadzaam de ambulant begeleider dan te betrekken bij het maken van een plan voor extra ondersteuning.
  • Zie voor aanvraagformulieren de Tab

Aanvraagformulier Ambulante Begeleiding SO

ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN EN HET LEESONDERWIJS

Vanaf januari 2015 kunnen dossiers m.b.t. een aanvraag ONL - Dyslexie (Onderwijszorg Nederland) aangeboden worden bij het BOOT (Bovenschools Onafhankelijk Ondersteuing Team).

Chruf van Kempen verzorgt dan de eerste screening.
De benodigde formulieren voor ouders en school staan onder de Tab: Formulieren.
Goed leesonderwijs leidt tot gelukkiger kinderen en leerkrachten, minder schooluitval en minder leerlingen die onterecht het predicaat "dyslexie" krijgen.
In Waterland hebben we ingezet op verbetering van het leesonderwijs en op goed toegeruste leerkrachten.
Welke extra ondersteuninig biedt het Samenwerkingsverband het komende schooljaar om die verbetering tot stand te brengen.

- Schoolconsultaties en telefonische adviezen.
Als u eens wilt praten over het leesonderwijs, toetsen, toets resultaten, de klassenorganisate, de vergoede dyslexiezorg, alternatieve werkvormen en groepsplannen, Kortom, hoe kan het anders, er zijn geen kosten aan verbonden.

- Studiedagen voor scholen.
Deze dagen worden wel in rekening gebracht. Zo'n studiedag vindt in overleg plaats (inhoud,duur en vervolg).

Om de verbetering van het leesonderwijs meetbaar te maken, vragen wij tweejaarlijks aan de scholen om hun leesresultaten aan ons door te geven. Het effect blijft gelukkig niet uit. Het Samenwerkingsverband scoort boven het landelijk gemiddelde. Bij elke meting blijken we steeds iets beter te scoren.

Chruf van Kempen is niet alleen in het Samenwerkingsverband Waterland actief. In het verleden heeft hij geparticipeerd in het Masterplan Dyslexie. Momenteel denkt hij mee over de opzet van een nieuwe generatie AVI en DMT toetsen. Tevens is hij betrokken bij de tot stand koming van een goede monitoring voor leerlingen die recht hebben op de vergoede dyslexie zorg.

Voor vragen is hij te bereiken via het Samenwerkingsverband.
E-Mail :Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland