Consultatie

Consultatieve taken worden uitgevoerd door de medewerkers van het SWV (Zorgplatform). De taken zijn te onderscheiden in:

Consultatieve- en adviestaak

Ouders, Basisscholen en hulpverleners, maar ook schoolbesturen en andere instellingen kunnen voor consultatie over te volgen trajecten contact opnemen met de medewerkers van het Zorgplatform. Ook voor onderwijs,- en ondersteuningsvragen kan men hier terecht.

Adviserende taak

Op basis van de aangeleverde en door onderzoek verkregen gegevens wordt een hulpvraag geformuleerd. Op basis van deze hulpvraag wordt een advies opgesteld over hoe de hulpverlening, begeleiding en ondersteuning er uit moeten zien, rekening houdend met de beschikbare hulpverleningsmogelijkheden binnen de regio. Dit advies wordt vertaald in een eerste aanzet tot handelen.

Trajectbegeleiding

Het Zorgplatform tracht de diverse hulpverleningstrajecten op elkaar af te stemmen zodat een efficiƫnte inzet van hulpverleningsmogelijkheden gerealiseerd kan worden. Hiervoor worden nauwe contacten onderhouden met alle hulpverleningsinstellingen in de regio. Onder trajectbegeleiding wordt ook verstaan de begeleiding vanaf het moment van aanmelding tot het moment van uitvoering van het advies. Het accent van de trajectbegeleiding ligt op de begeleidingsmogelijkheden binnen de regio en wordt, vanwege kostenbeheersing, zo compact mogelijk gehouden. Adviezen kunnen echter meer inhouden dan hulp door een onderwijsvoorziening. Hierbij kan gedacht worden aan instellingen (bijv. GGZ of MKD), so-scholen buiten het Samenwerkingsverband en jeugdhulpverlening.

Afdrukken